Raspisan NATJEČAJ za izbor na radno mjesto II. vrste – Voditelj/ica računovodstva u sustavu znanosti i visokog obrazovanja za rad u Podružnici za povijest Slavonije, Srijema i Baranje sa sjedištem u Slavonskom Brodu na određeno puno radno vrijeme (40 sati tjedno) – zamjena, do povratka radnice na rad, uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca – 1 izvršitelj/ica.

Datum objave: 10.02.2023.

Na temelju članka 14. Pravilnika o ustrojstvu radnih mjesta i položaja Hrvatskog instituta za povijest, članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 56/2022), članka 20. Statuta Hrvatskog instituta za povijest i Odluke o raspisivanju natječaja predstojnika Podružnice za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Hrvatskog instituta za povijest od 6. veljače 2023. godine, HRVATSKI INSTITUT ZA POVIJEST, Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, Ante Starčevića 8, 35 000 Slavonski Brod, raspisuje 

N A T J E Č A J

za izbor na radno mjesto II. vrste – Voditelj/ica računovodstva u sustavu znanosti i visokog obrazovanja za rad u Podružnici za povijest Slavonije, Srijema i Baranje sa sjedištem u Slavonskom Brodu na određeno puno radno vrijeme (40 sati tjedno) – zamjena, do povratka radnice na rad, uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca – 1 izvršitelj/ica.

Pristupnice i pristupnici na natječaj moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

  • VŠS ekonomist, stečena sukladno ranije važećim propisima odnosno završen preddiplomski sveučilišni ili stručni studij – prvostupnik ekonomije;
  • radno iskustvo – 2 godine;
  • poznavanje rada na računalu u računovodstvenim programima.

Prijavi na natječaj treba priložiti: životopis i dokaze o ispunjavanju uvjeta.

Poželjno je poznavanje propisa proračunskog računovodstva i iskustvo rada u sustavu znanosti i visokog obrazovanja.

Pristupnici koji ostvaruju pravo prednosti prema posebnom zakonu, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti odgovarajuće dokaze. 
Pristupnici koji ostvaruju pravo prednosti sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21) i sukladno Zakonu o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21), dužni su, osim dokaza o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, dostaviti i sve potrebne dokaze objavljene na mrežnim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja RH:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%
20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%
20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN 82/08, 69/17).

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“, te na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Hrvatskog instituta za povijest – Podružnice za povijest Slavonije, Srijema i Baranje.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu:
Hrvatski institut za povijest, Podružnica za povijest Slavonije Srijema i Baranje,
Ante Starčevića 8, 35 000 Slavonski Brod, s naznakom „Za natječaj za radno mjesto voditelja/ice računovodstva Podružnice“
.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Podnošenjem prijave na natječaj pristupnici daju suglasnost da Institut, kao voditelj zbirke osobnih podataka, može obrađivati njihove podatke sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka, a u svrhu provedbe natječaja.

Rezultati natječaja bit će objavljeni u zakonskom roku na službenoj internetskoj stranici Podružnice http://hipsb.hr/kategorija/novosti/natjecaji/

KLASA: 112-07/23-01/02
URBROJ: 380/264-1-3-23-1
Slavonski Brod, 10. veljače 2023.

Prof. dr. sc. Miroslav Akmadža

Zadnja izdanja

Hrvatski institut za povijest

Podružnica za Povijest Slavonije, Srijema i Baranje

Kontaktirajte nas

Ante Starčevića 8.
35000 Slavonski Brod

info@hipsb.hr

+385 (35) 447-243

Katalog/WebShop

Fiksni tečaj konverzije:
1 € = 7.53450 Kn

Sva prava zadržava | Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje © 2013.