NATJEČAJ za izbor na znanstvena radna mjesta

Datum objave: 17.02.2021.

Raspisan Natječaj za izbor na sljedeća znanstvena radna mjesta na neodređeno puno radno vrijeme (40 sati tjedno):

1. znanstveno radno mjesto znanstveni suradnik  – 1 izvršitelj/ica;
2. znanstveno radno mjesto znanstveni savjetnik  – 1 izvršitelj/ica.

brod-grb-valovit

 

Na temelju članka 40. stavka 2. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17) i Suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja RH (KLASA: 640-02/20-04/00134; URBROJ: 533-03-20-0003) od 17. studenoga 2020. godine te u skladu s Odlukom ravnatelja Hrvatskog instituta za povijest od 10. veljače 2021. godine, HRVATSKI INSTITUT ZA POVIJEST, Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, Ante Starčevića 8, 35 000 Slavonski Brod, raspisuje

       

N A T J E Č A J

 

za izbor na sljedeća znanstvena radna mjesta na neodređeno puno radno vrijeme (40 sati tjedno), za rad u Podružnici za povijest Slavonije, Srijema i Baranje sa sjedištem u Slavonskom Brodu:

1. znanstveno radno mjesto znanstveni suradnik  – 1 izvršitelj/ica;

2. znanstveno radno mjesto znanstveni savjetnik  – 1 izvršitelj/ica.

Osim općih uvjeta za zasnivanje radnoga odnosa i uvjeta propisanih Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, pristupnici moraju ispunjavati i odgovarajuće dodatne uvjete utvrđene Odlukom o općim dodatnim uvjetima za izbore na znanstvena radna mjesta Hrvatskog instituta za povijest, koja se nalazi na mrežnim stranicama Instituta (http://www.isp.hr/wp-content/uploads/dodatni-uvjeti-ZV.pdf).

Prednost pri izboru na navedena znanstvena radna mjesta imaju:

  • za 1. pristupnici koji imaju objavljene znanstvene radove iz ranomoderne ili moderne povijesti istočne Hrvatske (Slavonije, Srijema i Baranje);
  • za 2. pristupnici koji imaju iskustvo u vođenju kompetitivnih znanstvenih projekata te objavljene znanstvene radove iz povijesti istočne Hrvatske (Slavonije, Srijema i Baranje) u 18. stoljeću.

Pristupnici na natječaj uz prijavu prilažu:

  • životopis (opći podaci, podaci o školovanju i dosadašnjim radnim mjestima, sažet opis znanstvenog i stručnog rada);
  • presliku diplome o odgovarajućoj stručnoj spremi, odnosno akademskom stupnju – doktorat iz područja humanističkih znanosti, polje povijest;
  • presliku odluke o izboru u odgovarajuće znanstveno zvanje;
  • popis znanstvenih i stručnih radova;
  • dokaze o ispunjavanju odgovarajućih dodatnih uvjeta.


Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova. Pristupnik koji ima pravo prednosti prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti odgovarajuće dokaze.
Pristupnici koji ostvaruju prednost sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, dužni su, osim dokaza o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, dostaviti i sve potrebne dokaze navedene na mrežnim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja u dokumentu „Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju”.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“, dnevnom tisku, na mrežnim stranicama Hrvatskog instituta za povijest – Podružnice za povijest Slavonije, Srijema i Baranje te na internetskim stranicama Europskog istraživačkog prostora.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu:
Hrvatski institut za povijest, Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i BaranjeAnte Starčevića 8, 35 000 Slavonski Brod, s naznakom „Za natječaj za radno mjesto znanstveni suradnik/znanstveni savjetnik“.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Podnošenjem prijave na natječaj pristupnici daju suglasnost da Institut kao voditelj zbirke osobnih podataka, može obrađivati njihove podatke sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka, a u svrhu provedbe natječaja.

Rezultati natječaja bit će objavljeni u zakonskom roku na službenoj internetskoj stranici Podružnice http://hipsb.hr/kategorija/novosti/natjecaji/.

 

KLASA: 112-07/21-01/01
URBROJ: 380/264-1-3-21-1
Slavonski Brod, 17. veljače 2021. godine

Prikaži PDF datoteku

Natječaj

Zadnje novosti

NATJEČAJ za izbor na znanstvena radna mjesta

Raspisan Natječaj za izbor na sljedeća znanstvena radna mjesta na neodređeno puno radno vrijeme (40 sati tjedno):

1. znanstveno radno mjesto znanstveni suradnik  – 1 izvršitelj/ica;
2. znanstveno radno mjesto znanstveni savjetnik  – 1 izvršitelj/ica.
Pročitajte više

Zadnja izdanja

Vino_zbornik_presvlaka
Korice Rat za Bosansku posavinu
Rudina naslovnica

Hrvatski institut za povijest

Podružnica za Povijest Slavonije, Srijema i Baranje

Kontaktirajte nas

Ante Starčevića 8.
35000 Slavonski Brod

info@hipsb.hr

+385 (35) 447-243

Katalog/WebShop

Sva prava zadržava | Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje © 2013.