NATJEČAJ za izbor na radno mjesto I. vrste – tajnik/tajnica Podružnice

Datum objave: 13.07.2022.

Raspisan Natječaj za izbor na radno mjesto I. vrste – tajnik/tajnica Podružnice – voditelj/ica odjeljka ostale ustrojstvene jedinice za rad u Podružnici za povijest Slavonije, Srijema i Baranje sa sjedištem u Slavonskom Brodu na određeno puno radno vrijeme (40 sati tjedno) do povratka radnice na rad uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca – 1 izvršitelj/ica.

Na temelju članka 23. stavka 4. Kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje (NN 9/2019) u skladu s člankom 20. Statuta Hrvatskog instituta za povijest od 17. prosinca 2013. godine i Odlukom predstojnika Podružnice za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Hrvatskog instituta za povijest od 11. srpnja 2022. godine,  HRVATSKI INSTITUT ZA POVIJEST, Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, Ante Starčevića 8, 35 000 Slavonski Brod, raspisuje 

N A T J E Č A J

za izbor na radno mjesto I. vrste – tajnik/tajnica Podružnice – voditelj/ica odjeljka ostale ustrojstvene jedinice za rad u Podružnici za povijest Slavonije, Srijema i Baranje sa sjedištem u Slavonskom Brodu na određeno puno radno vrijeme (40 sati tjedno) do povratka radnice na rad uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca – 1 izvršitelj/ica.

Pristupnice i pristupnici na natječaj moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

  • VSS – stečena sukladno ranije važećim propisima odnosno završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava – diplomirani pravnik odnosno integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava – magistar prava;
  • radno iskustvo – 6 mjeseci;
  • poznavanje rada na računalu.

Prijavi na natječaj treba priložiti: životopis i dokaze o ispunjavanju uvjeta (dokaz o stečenoj stručnoj spremi (diploma, potvrda o završenom fakultetu); potvrda o evidentiranom radnom stažu iz HZMO-a; potvrda o poznavanju rada na računalu).


Pristupnici koji ostvaruju pravo prednosti prema posebnom zakonu, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti odgovarajuće dokaze. 
Pristupnici koji ostvaruju pravo prednosti sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21) i sukladno Zakonu o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21), dužni su, osim dokaza o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, dostaviti i sve potrebne dokaze objavljene na  mrežnim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/
popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20
ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN 82/08, 69/17).

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“, na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Hrvatskog instituta za povijest – Podružnice za povijest Slavonije, Srijema i Baranje.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu:
Hrvatski institut za povijest, Podružnica za povijest Slavonije Srijema i Baranje,
Ante Starčevića 8, 35 000 Slavonski Brod, s naznakom „Za natječaj za radno mjesto tajnik/tajnica Podružnice“.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Podnošenjem prijave na natječaj pristupnici daju suglasnost da Institut kao voditelj zbirke osobnih podataka, može obrađivati njihove podatke sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka, a u svrhu provedbe natječaja.

Rezultati natječaja bit će objavljeni u zakonskom roku na službenoj internetskoj stranici Podružnice http://hipsb.hr/kategorija/novosti/natjecaji/

KLASA: 112-07/22-01/09
URBROJ: 380/264-1-3-22-1
Slavonski Brod, 13. srpnja 2022. godine

Predstojnik Podružnice:
prof. dr. sc. Miroslav Akmadža

Zadnje novosti

NAJAVA – Predstavljanje novih izdanja Podružnice

Gradska knjižnica Slavonski Brod, 29. ožujka 2023. (srijeda) u 11:00 sati.

Pročitajte više

Zadnja izdanja

Hrvatski institut za povijest

Podružnica za Povijest Slavonije, Srijema i Baranje

Kontaktirajte nas

Ante Starčevića 8.
35000 Slavonski Brod

info@hipsb.hr

+385 (35) 447-243

Katalog/WebShop

Fiksni tečaj konverzije:
1 € = 7.53450 Kn

Sva prava zadržava | Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje © 2013.