NATJEČAJ za izbor na suradničko radno mjesto poslijedoktorand za povijest ranog novog vijeka

Datum objave: 04.03.2022.

Raspisan Natječaj za izbor na suradničko radno mjesto poslijedoktorand za povijest ranog novog vijeka na određeno puno radno vrijeme (40 sati tjedno) na četiri godine – 1 izvršitelj/ica.

Na temelju članka 40. stavka 2. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17) i Suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja RH (KLASA: 640-02/20-04/00150; URBROJ: 533-03-20-0004) od 23. studenoga 2020. godine te u skladu s Odlukom ravnatelja Hrvatskog instituta za povijest od 28. veljače 2022. godine, HRVATSKI INSTITUT ZA POVIJEST, Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, Ante Starčevića 8, 35 000 Slavonski Brod, raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor na suradničko radno mjesto poslijedoktorand za povijest ranog novog vijeka na određeno puno radno vrijeme (40 sati tjedno) na četiri godine, za rad u Podružnici za povijest Slavonije, Srijema i Baranje sa sjedištem u Slavonskom Brodu – 1 izvršitelj/ica.

Pristupnici na natječaj moraju ispuniti sljedeće opće uvjete:

  • završen poslijediplomski sveučilišni doktorski studij te stečen akademski stupanj doktora humanističkih znanosti, polje povijest.

Dodatni posebni uvjeti su sljedeći:

  • objavljeni radovi iz povijesti ranog novog vijeka;
  • znanje mađarskog jezika.

Prijavi na natječaj potrebno je priložiti:

  • životopis;
  • uvjerenje o završenom diplomskom ili integriranom sveučilišnom studiju humanističkog smjera – polje povijesti;
  • uvjerenje – diplomu o stečenom akademskom stupnju doktora humanističkih znanosti polje povijest;
  • ovjereni prijepis svih ocjena sa studija;
  • bibliografiju radova;
  • ispis iz CROSBI bibliografije;
  • dokaze o ispunjavanju odgovarajućih dodatnih uvjeta.


Pristupnici koji ostvaruju pravo prednosti prema posebnom zakonu, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti odgovarajuće dokaze.
Pristupnici koji ostvaruju pravo prednosti sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21), dužni su, osim dokaza o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, dostaviti i sve potrebne dokaze objavljene na mrežnim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/popis
%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Pristupnici koji ostvaruju pravo prednosti sukladno Zakonu o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN  84/21), dužni su, osim dokaza o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, dostaviti i sve potrebne dokaze objavljene na  mrežnim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava
%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN 82/08, 69/17).

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“, dnevnom tisku, na mrežnim stranicama Hrvatskog instituta za povijest – Podružnice za povijest Slavonije, Srijema i Baranje te na internetskim stranicama Europskog istraživačkog prostora.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu:
Hrvatski institut za povijest, Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, Ante Starčevića 8, 35 000 Slavonski Brod, s naznakom „Za natječaj za suradničko radno mjesto poslijedoktorand“.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Podnošenjem prijave na natječaj pristupnici daju suglasnost da Institut kao voditelj zbirke osobnih podataka, može obrađivati njihove podatke sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka, a u svrhu provedbe natječaja.

Rezultati natječaja bit će objavljeni u zakonskom roku na službenoj internetskoj stranici Podružnice http://hipsb.hr/kategorija/novosti/natjecaji/.

KLASA: 112-07/22-01/01
URBROJ: 380/264-1-3-22-1
Slavonski Brod, 4. ožujka 2022. godine

Prikaži PDF datoteku

Natječaj

Zadnje novosti

NAJAVA – Predstavljanje novih izdanja Podružnice

Gradska knjižnica Slavonski Brod, 29. ožujka 2023. (srijeda) u 11:00 sati.

Pročitajte više

Zadnja izdanja

Hrvatski institut za povijest

Podružnica za Povijest Slavonije, Srijema i Baranje

Kontaktirajte nas

Ante Starčevića 8.
35000 Slavonski Brod

info@hipsb.hr

+385 (35) 447-243

Katalog/WebShop

Fiksni tečaj konverzije:
1 € = 7.53450 Kn

Sva prava zadržava | Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje © 2013.